ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Υποβολή αιτήσεων από 20-07-2020 έως 24-07-2020 Αναλυτική προκήρυξη 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩ-ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΕΣΒΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ UNESCO» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Υποβολή αιτήσεων από 19-06-2020 έως 25-06-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΑΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΗ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Υποβολή αιτήσεων από 29-5-2020 έως και 4-6-2020 Αναλυτική προκήρυξη 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 6 «ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Υποβολή αιτήσεων από 12-05-2020 έως 18-05-2020 Αναλυτική προκήρυξη 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «Κατασκευή φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα αποθήκης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου»

Συνοδευτικά αρχεία Διακήρυξη Προκήρυξη Οικονομική προσφορά Έργου Περιγραφικό τιμολόγιο κτιριακών έργων Προδιαγραφές οικοδ. κτιρίου  Τεχνική Έκθεση Προϋπολογισμός ΕΣΥ ΤΕΥΔ Φέροντα Τιμολόγιο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση της Προμήθειας με Τίτλο
Προμήθεια ξυλείας για την υποστύλωση, υποστήριξη, προστασία και σήμανση των απολιθωμάτων των απολιθωματοφόρων θέσεων κατά μήκος του οδικού άξονα Καλλονής Σιγρίου

Αναλυτική Διακήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «RURAL REGENERATION THROUGH SYSTEMIC HERITAGE-LED STRATEGIES — RURITAGE», ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ HORIZON 2020

Υποβολή αιτήσεων 17-03-2020 έως 23-03-2020 Αναλυτική προκήρυξη 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 6 «ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Υποβολή αιτήσεων 13-03-2020 έως 19-03-2020 Αναλυτική προκήρυξη