ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΚΑΙΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΙΔΙΩΤΙΚΟΥΔΙΚΑΙΟΥΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ»ΤΗΣΠΡΑΞΗΣ«ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αναλυτική προκήρυξη

Προκήρυξη πρόσληψης ειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το υποέργο 2 «ανάδειξη και αξιοποίηση απολιθωματοφορων θέσεων από την εκτέλεση μεγάλων δημοσίων έργων στην περιοχή του απολιθωμένου δάσους Λέσβου» της πράξης «δράσεις ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών της Λέσβου» που θα υλοποιηθεί με ιδία μέσα

Υποβολή αιτήσεων από 11-06-2021 έως 17-06-2021 Αναλυτική προκήρυξη 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης «Ηλεκτρολογικός και λοιπός εξοπλισμός νέας πτέρυγας Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου»

Διακήρυξη Προκήρυξη Έντυπο οικονομικής προσφοράς Τεύχος τεχνικών δεδομένων Συγγραφή υποχρεώσεων Απόφαση παράτασης Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ) Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών Ενημέρωση για το άνοιγμα οικονομικών προσφορών 1 Ενημέρωση για το άνοιγμα οικονομικών προσφορών 2

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης
«Δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας Μαθητών στο Σίγρι Λέσβου»

Διακήρυξη Προκήρυξη Έντυπο οικονομικής προσφοράς Τεύχος τεχνικών δεδομένων Συγγραφή υποχρεώσεων Διευκρίνιση 1 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «προστασία, αποκατάσταση, ανάδειξη και σήμανση πάρκου Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου περιοχή “κύρια απολιθωμένη (Μπαλί αλώνια)»,

Προκήρυξη Διακήρυξη Προκήρυξη Οικονομική προσφορά έργου Τεχνική Περιγραφή Περιγραφικό τιμολόγιο Προμέτρηση Προϋπολογισμός μελέτης ΦΑΥ ΤΕΥΔ Κύρια Απολιθωμένη Συγγραφή υποχρεώσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 4 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000 ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Υποβολή αιτήσεων από 10-05-2021 έως 14-05-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Υποβολή αιτήσεων από 10-05-2021 έως 14-05-2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
«ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΟΨΕΩΝ ΜΕ ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ»

Διακήρυξη Προκήρυξη Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) Τεχνική Περιγραφή Προϋπολογισμός μελέτης Προμέτρηση Εντυπο Προσφοράς Τιμολόγιο Μελέτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 6 «ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Υποβολή αιτήσεων από 08-03-2021 έως 12-03-2021 Αναλυτική προκήρυξη 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας κλιματισμού στην αίθουσα Οπτικοακουστικών Μέσων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Συνοδευτικά αρχεία Διακήρυξη Προκήρυξη Έντυπο Οικονομικής προσφοράς Τυποποιημένο εντυπο υπευθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) [pdf] Τυποποιημένο εντυπο υπευθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) [doc] Παράρτημα 1 – Τεχνική Περιγραφή –Τεχνικές Προδιαγραφές Παράρτημα 2 – Συγγραφη Υποχρεώσεων Παράρτημα 3 – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός