Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση της Προμήθειας με Τίτλο
Προμήθεια ξυλείας για την υποστύλωση, υποστήριξη, προστασία και σήμανση των απολιθωμάτων των απολιθωματοφόρων θέσεων κατά μήκος του οδικού άξονα Καλλονής Σιγρίου

Αναλυτική Διακήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «RURAL REGENERATION THROUGH SYSTEMIC HERITAGE-LED STRATEGIES — RURITAGE», ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ HORIZON 2020

Υποβολή αιτήσεων 17-03-2020 έως 23-03-2020 Αναλυτική προκήρυξη 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 6 «ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Υποβολή αιτήσεων 13-03-2020 έως 19-03-2020 Αναλυτική προκήρυξη