ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αναλυτική προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αναλυτική προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΛΙΑ: ΜΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ VIRTUAL REALITY ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (AUGMENTED REALITY)» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αναλυτική προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αναλυτική προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΚΑΙΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΙΔΙΩΤΙΚΟΥΔΙΚΑΙΟΥΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ»ΤΗΣΠΡΑΞΗΣ«ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αναλυτική προκήρυξη

Προκήρυξη πρόσληψης ειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το υποέργο 2 «ανάδειξη και αξιοποίηση απολιθωματοφορων θέσεων από την εκτέλεση μεγάλων δημοσίων έργων στην περιοχή του απολιθωμένου δάσους Λέσβου» της πράξης «δράσεις ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών της Λέσβου» που θα υλοποιηθεί με ιδία μέσα

Υποβολή αιτήσεων από 11-06-2021 έως 17-06-2021 Αναλυτική προκήρυξη 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης «Ηλεκτρολογικός και λοιπός εξοπλισμός νέας πτέρυγας Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου»

Διακήρυξη Προκήρυξη Έντυπο οικονομικής προσφοράς Τεύχος τεχνικών δεδομένων Συγγραφή υποχρεώσεων Απόφαση παράτασης Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ) Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών Ενημέρωση για το άνοιγμα οικονομικών προσφορών 1 Ενημέρωση για το άνοιγμα οικονομικών προσφορών 2

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης
«Δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας Μαθητών στο Σίγρι Λέσβου»

Διακήρυξη Προκήρυξη Έντυπο οικονομικής προσφοράς Τεύχος τεχνικών δεδομένων Συγγραφή υποχρεώσεων Διευκρίνιση 1 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «προστασία, αποκατάσταση, ανάδειξη και σήμανση πάρκου Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου περιοχή “κύρια απολιθωμένη (Μπαλί αλώνια)»,

Προκήρυξη Διακήρυξη Προκήρυξη Οικονομική προσφορά έργου Τεχνική Περιγραφή Περιγραφικό τιμολόγιο Προμέτρηση Προϋπολογισμός μελέτης ΦΑΥ ΤΕΥΔ Κύρια Απολιθωμένη Συγγραφή υποχρεώσεων