ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
«ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΟΨΕΩΝ ΜΕ ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ»

Διακήρυξη Προκήρυξη Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) Τεχνική Περιγραφή Προϋπολογισμός μελέτης Προμέτρηση Εντυπο Προσφοράς Τιμολόγιο Μελέτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 6 «ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Υποβολή αιτήσεων από 08-03-2021 έως 12-03-2021 Αναλυτική προκήρυξη 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας κλιματισμού στην αίθουσα Οπτικοακουστικών Μέσων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Συνοδευτικά αρχεία Διακήρυξη Προκήρυξη Έντυπο Οικονομικής προσφοράς Τυποποιημένο εντυπο υπευθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) [pdf] Τυποποιημένο εντυπο υπευθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) [doc] Παράρτημα 1 – Τεχνική Περιγραφή –Τεχνικές Προδιαγραφές Παράρτημα 2 – Συγγραφη Υποχρεώσεων Παράρτημα 3 – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 6 «ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Υποβολή αιτήσεων από 08-02-2021 έως 12-02-2021 Αναλυτική προκήρυξη 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 6 «ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Υποβολή αιτήσεων από 08-01-2021 έως 14-01-2021 Αναλυτική προκήρυξη 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Υποβολή αιτήσεων από 02-10-2020 έως 08-10-2020 Αναλυτική προκήρυξη