ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 6 «ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αναλυτική προκήρυξη Αιτήσεις 19-4-2022 έως και 27-4-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αναλυτική προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αναλυτική προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΛΙΑ: ΜΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ VIRTUAL REALITY ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (AUGMENTED REALITY)» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αναλυτική προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αναλυτική προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΚΑΙΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΙΔΙΩΤΙΚΟΥΔΙΚΑΙΟΥΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ»ΤΗΣΠΡΑΞΗΣ«ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αναλυτική προκήρυξη

Προκήρυξη πρόσληψης ειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το υποέργο 2 «ανάδειξη και αξιοποίηση απολιθωματοφορων θέσεων από την εκτέλεση μεγάλων δημοσίων έργων στην περιοχή του απολιθωμένου δάσους Λέσβου» της πράξης «δράσεις ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών της Λέσβου» που θα υλοποιηθεί με ιδία μέσα

Υποβολή αιτήσεων από 11-06-2021 έως 17-06-2021 Αναλυτική προκήρυξη 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης «Ηλεκτρολογικός και λοιπός εξοπλισμός νέας πτέρυγας Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου»

Διακήρυξη Προκήρυξη Έντυπο οικονομικής προσφοράς Τεύχος τεχνικών δεδομένων Συγγραφή υποχρεώσεων Απόφαση παράτασης Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ) Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών Ενημέρωση για το άνοιγμα οικονομικών προσφορών 1 Ενημέρωση για το άνοιγμα οικονομικών προσφορών 2